POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM RODO


I. Podstawowe cele Polityki prywatności

1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z działalnością Spółki INNFLOW SP. z o.o. jest INNFLOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialności, ul. Bohdana Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin, REGON: 385041710, NIP: 7123396513 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie zs. w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000817916, posługującą się adresem www.innflow.pl , adres e – mail: kontakt@innflow-cd1f30.ingress-baronn.ewp.live, numer telefonu: 500 219 166.
2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące zasady zbierania i wykorzystywania danych przez INNFLOW Sp. z o.o. w związku z prowadzoną działalnością.
3. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie naszym Klientom oraz Użytkownikom naszej strony internetowej ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

II. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej www.innflow.pl, jak klientów INNFLOW Sp. z o.o. jest INNFLOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialności, ul. Bohdana Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin, REGON: 385041710, NIP: 7123396513 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie zs. w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000817916, posługującą się adresem www.innflow.pl , adres e – mail: kontakt@innflow-cd1f30.ingress-baronn.ewp.live, numer telefonu: 500 219 166.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z nami pisząc na adres e – mail: kontakt@innflow-cd1f30.ingress-baronn.ewp.live

III. Zasady zbierania danych osobowych i innych informacji

1. W czasie przeglądania zawartości strony internetowej www.innflow.pl przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony www przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, przeglądane treści.
2. W zakładce Kontakt zamieszczony jest formularz kontaktowy. Wypełnienie formularzu wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych.

IV. Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania. Cel i podstawa prawna ich przetwarzania.

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) działania marketingowe

Dane osobowe Klienta/Użytkownika będą przetwarzane w celach marketingowych i Public Relations, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Klienta/Użytkownika zgoda.

Okres, przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.

b) wykonanie wzajemnych zobowiązań

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celach wykonania zobowiązań łączących Strony, w szczególności wynikających odpowiednio z zawartej umowy, zamówienia, porozumienia, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres, przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane okres trwania współpracy, jak również przez wskazany przepisami prawa okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z realizowana współpracą.

c) media społecznościowe (Facebook)

Dane osobowe Klienta/Użytkownika mogą być przetwarzane w celu prowadzenia profili, stron, kanałów w szczególności prowadzonych w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników jak i nawiązania ewentualnej współpracy, promocji i prezentacji INNFLOW Sp. z o.o. na portalach społecznościowych. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda w większości przypadków wyrażona w formie dorozumianej poprzez dołączenie do profilu, strony INNFLOW Sp. z o.o. na portalach społecznościowych .

Okres, przez który dane będą przetwarzane:
Dane osobowe Klienta/Użytkownika będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.

V. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Profilowanie.

1. Dane osobowe Użytkownika/Klienta (tylko w niezbędnym zakresie) Administrator danych osobowych powierzać następującym kategoriom podmiotów:
a) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
b) osobom upoważnionym przez administratora,
c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
d) podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych
e) podmiotom, partnerom (Kontrahentom) naszych realizacji biznesowych
f) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.:
i. podwykonawcom,
ii. dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora,
iii. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
2. Przekazujemy dane osobowe Użytkownika poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji łączącej z Użytkownikiem umowy oraz utrzymywania kontaktu i wymiany korespondencji w związku z korzystaniem przez Administratora danych z usług IT podmiotów posiadających infrastrukturę informatyczną poza terytorium UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane udostępnione na powyższych zasadach będą odpowiednio zabezpieczone.
3. W oparciu o dane osobowe Użytkowników/Klientów, Administrator danych nie podejmuje podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

VI.Uprawnienia Użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

1. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, Użytkownikowi/Klientowi przysługuje:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c. prawo do usunięcia danych. Jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali jego dane osobowe, Użytkownik może zażądać, abyśmy je usunęli.
d. ograniczenia przetwarzania danych. Użytkownik może zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli zdaniem Użytkownika mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skor zystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. f. prawo do przenoszenia danych:
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika wyrażonej przed jej wycofaniem.
2. W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem danych osobowych pod adresem: ul. Bohdana Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin lub mailowo: kontakt@innflow-cd1f30.ingress-baronn.ewp.live

VII. Pliki cookies

1. W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies, tzn. małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania strony internetowej i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze strony internetowej www.innflow.pl przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze strony, dostosowywanie strony do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
3. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze stron www.innflow.pl w celu:
a. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu) bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie,
b. dostosowania i optymalizacji strony www do potrzeb Klientów/Użytkowników,
c. zabezpieczenia bezpieczeństwa i niezawodności działania strony www,
d. tworzenia statystyk oglądalności podstron.
4. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
a) stałe;
b) analityczne;
c) inne: …………
5. Zgoda na korzystanie przez Administratora danych może w każdym momencie zostać odwołana – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej cofnięciem.
6. Należy pamiętać, że niektóre pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania strony www a ich usunięcie lub wyłączenie może obniżyć ich funkcjonalność, a w niektórych przypadku zupełnie uniemożliwić korzystanie z niej.
7. Zgodę na wykorzystywanie plików cookies można cofnąć w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej cofnięciem. Dane Użytkownika będziemy również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem danych osobowych (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes administratora).

VIII. Zmiany w Polityce prywatności

1. Administrator danych osobowych zobowiązany jest aktualizować Politykę prywatności
2. Data wejścia w życie: 13.05.2020
3. Data ostatniej aktualizacji: 13.05.2020

KLAUZULA RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest INNFLOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialności, ul. Bohdana Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin, KRS 0000817916, REGON: 385041710, NIP: 7123396513. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się
z nami pisemnie na adres ul. Bohdana Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin, drogą elektroniczną na adres e – mail: kontakt@innflow-cd1f30.ingress-baronn.ewp.live.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą:
(1) w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytania objęte zgłoszeniem, dotyczące oferty handlowej naszej Spółki (Administratora) – w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
(2) w celu marketingu produktów własnych naszej Spółki (Administratora) poprzez przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o produktach i usługach oferowanych przez Spółkę INNFLOW Sp.
z o.o. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych uniemożliwi nam realizację wskazanych wyżej celów przetwarzania danych.
Dane osobowe otrzymane od Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub ewentualnej dalszej współpracy. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Pana/Pani danych określona w art. 6 ust. 1 RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawne, IT.
Przekazujemy Pani/Pana dane poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko i wyłącznie w zakresie, w jakim będzie to niezbędnym do realizacji łączącej nas umowy oraz utrzymywania kontaktu i wymiany korespondencji w związku z korzystaniem przez Administratora danych z usług IT podmiotów posiadających infrastrukturę informatyczną poza terytorium UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane udostępnione na powyższych zasadach będą odpowiednio zabezpieczone.


KONTAKT

kontakt@innflow.pl
+48 516 010 889

InnFlow Sp. z .o.o
ul. Bohdana Dobrzańskiego 1
20-262 Lublin
NIP: 7123396513
KRS: 0000817916